اسامی انواع نخ

نخ های قابل استفاده در بخش های مختلف صنعت نساجی و پوشاک انواع مختلفی دارند. نخ های ساده را با توجه به تصویر این پست می توان به صورت زیر تعریف کرد.

نخ های ساده در حالتی که یک رشته نخ باشد به آن نخ یک لا یا ساده گفته می شود. در حالتی که دو یا چند نخ ساده به یکدیگر تاب داده شوند نخ دولا یا چندلا تولید می شود. در ادامه اگر چند نخ چندلا به یدیگر تاب داده شوند ریسمان تولید می گردد. در نهایت اگر چند ریسمان به یکدیگر تابانده شود نخ طنابی تولید می شود.

اسامی انواع نخ - پارچه شناسی - مسعود طالاری