جلسه چهارم – الیاف پنبه

در دوره رایگان آموزش پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی از الیاف پنبه گرفته تا شاخص های مربوط به آن صحبت شود. این دوره آموزشی به صورت لایو اینستاگرامی برگزار می شود.

الیاف پنبه

در جلسه چهارم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در رابطه با پنبه به عنوان مهمترین لیف کاربردی در صنعت پوشاک صحبت شد. در این جلسه همچنین به تعدادی از سوالات مخاطبین نیز پاسخ داده شد.

جلسه پنجم

جلسه پنجم آموزش پارچه شناسی را می توانید از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

(مشاهده جلسه پنجم)