انواع ضد آب…!

میزان مقاومت پارچه در برابر نفوذ آب بر اساس میزان فشار آب در مقیاس میلیمتر محاسبه و دسته بندی می شود. بر این اساس کاپشن های ضد آب از 5000 میلیمتر(5k) تا 20000 میلیمتر(20k) متفاوت می باشند.  به عنوان مثال یک کاپشن با میزان مقاوت ضد آب 10k به این معنی است که یک لوله که سطح مقطع آن یک اینچ مربع است اگر تا ارتفاع 10 متر از آب پر شود میزان فشاری که به پارچه وارد می کند نمی تواند به داخل منافذ پارچه نفوذ کند. این در حالی است که اگر ارتفاع آب از 10k بالاتر رود میزان فشاری که به منافذ پارچه وارد می کند باعث نفوذ و عبور آب می گردد!

میزان عدد ارائه شد در رابطه با پارچه های ضد آب هر چه بزرگتر باشد مقاومت آن در برابر نفوذ آب بیشتر خواهد بود. از این رو به تقسیم بندی زیر توجه داشته باشید:

  • 600 تا 5000 میلیمتر: مقاومت کم تا متوسط در برابر نفوذ باران
  • 5000 میلیمتر: مقاوم در شرایط برفی و باران نرمال
  • 5000 تا 10000 میلیمتر: مقاوم در شریط برف و بوران
  • 10000 تا 20000 میلیمتر: مقاوم در برابر برف و باران شدید و طوفان

کاپشن ضد آب