تست کنکور ارشد طراحی لباس – پارچه شناسی

در آزمایش شناسایی الیاف به شیوه سوزاندن کدام مورد ابریشم را از پشم متمایز می‌کند؟

پاسخ

بررسی گزینه ها

1

غلط

پشم و ابریشم هر دو هنگام سوختن بوی مو یا پر سوخته دارند.(غلط)

2

صحیح

ابریشم هنگام خروج از شعله یک صدای کم جرقه ای دارد.(صحیح)

3

غلط

خاکستر ابریشم پفکی، ترد و شکننده است.

4

غلط

خاکستر ابریشم پفکی، ترد و شکننده است.

مرجع سوال

این سوال مربوط به مبحث شناخت الیاف نساجی از آزمون ورودی کارشناسی ارشد طراحی لباس در سال 1398 می باشد.

اطلاعات تکمیلی

مرجع کلید این سوال: کتاب الیاف نساجی – اکرم ابراهیم بیگی چیمه – نشر آبان

منبع مطالعات بیشتر: خصوصیات الیاف نساجی – دکتر محمد میر جلیلی، مهندس محمد رضا احمد زاده – نشر دانشگاه آزاد اسلامی یزد