تکنولوژی تولید پوشاک/ماشین‌های دوخت – ملزومات – لایی – تکمیل

تکنولوژی تولید پوشاک ماشین‌های دوخت – ملزومات – لایی – تکمیل جلد دوم

عنوان کتاب:تکنولوژی تولید پوشاک ماشین‌های دوخت – ملزومات – لایی – تکمیل جلد دوم

مولف: بهنام نمیرانیان

انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فهرست مطالب:

  1. ماشین‌های دوخت
  2. ملزومات پوشاک
  3. انواع لایی و فرایند فیوزینگ
  4. پرس و تکمیل پوشاک