تکنیک‌های رنگرزی

تکنیک های رنگرزی - دکتر حسین توانایی

عنوان کتاب:تکنیک‌های رنگرزی

مولف: دکتر حسین توانایی

انتشارات: ارکان اصفهان

فهرست مطالب:

1 . مقدمه
2 . رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های مستقیم
3 . رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو
4 . رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های خمی
5. رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های خمی محلول
6. رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های گوگردی
7. رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های نفتلی(آزوئیک)
8. رنگرزی الیاف سلولزی با رنگدانه(پیگمت)
9. رنگرزی الیاف سلولزی بازیافته شده
10. رنگرزی پشم
11. رنگرزی الیاف پلی آمید(نایلون)
12. رنگرزی الیاف پلی استر
13. رنگرزی الیاف اکرلیک
14. رنگرزی الیاف مخلوط
15. تکنیک‌های چند رنگی و تکنیک‌های ویژه رنگرزی