جلسه اول(الیاف نساجی)

در سلسله لایوهای آموزشی پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی در زمینه نساجی و پوشاک گفتگو شود.

در جلسه اول لایوهای آموزشی پارچه شناسی کلیاتی در مورد الیاف نساجی و تعاریف مربوط به آن صحبت شد.

Instagram has returned invalid data.