جلسه سوم(انواع نخ در پوشاک)

در سلسله لایوهای آموزشی پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی در زمینه نساجی و پوشاک گفتگو شود.

در جلسه سوم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در رابطه با مبحث ریسندگی نخ و انواع نخ شامل نخ های مرسوم و نخ های فانتزی صحبت شد. در این جلسه همچنین به نمره نخ و انواع آن نیز اشاره گردید.

Instagram has returned invalid data.