جلسه چهارم(الیاف نساجی – پنبه)

در سلسله لایوهای آموزشی پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی در زمینه نساجی و پوشاک گفتگو شود.

در جلسه چهارم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در رابطه با الیاف پنبه به عنوان مهمترین لیف کاربردی در صنعت پوشاک صحبت شد. در این جلسه همچنین به تعدادی از سوالات مخاطبین نیز پاسخ داده شد.

Instagram has returned invalid data.