راحتی در پوشاک از نگاه استاندارد

راحتی در پوشاک

راحتی در پوشاک یکی از شاخص های مهم جهت انتخاب و استفاده مداوم از آن می باشد. بدون تردید لباسی که فاکتور های اولیه راحتی را نداشته باشد باعث از بین رفتن آرامش برای مصرف کننده آن خواهد شد. دربخش واژه‌شناسی استاندارد ASTM D 123 عبارات مهمی که توصیف کننده راحتی هستند به صورت زیر آورده شده است:

انعطاف پذیری[1](راحتی خمشی)

زمانی که پارچه سفت و شق و رق باشد و در برابر خمش مقاومت نشان دهد، احساس نرمی و تاشوندگی را موجب نمی شود و آویزش راحتی ندارد.

تراکم پذیری[2](راحتی در فشرده شدن)

توانایی در تراکم پذیری در هنگام اعمال فشار، زیردست پارچه را متاثر می سازد. پارچه هایی که در برابر فشرده شدن مقاومت می‌کنند احساس نرمی ندارند. تراکم‌پذیری در جایی که حجم و گرمی[3] مطلوب نظر باشد مهم است، زیرا پارچه های تراکم پذیر، معمولاً حاوی حجم زیادی هوا است که به صورت عایق عمل می کند.

قابلیت کشیدگی[4](راحتی در کشش)

ازدیاد طول یافتن کالای نساجی به نیروی اعمال شده بستگی دارد. این ویژگی نیز جزء خصوصیات تعیین‌کننده زیر دست می باشد، به خصوص زمانی که مقدار نیروی اعمال شده کم باشد.

راحتی در پوشاک

[1] flexibility

[2] Compressibility

[3] Warmth

[4] Extensibility