راحتی فیزیولوژیکی لباس ورزشی

هفتمین مطلب در سری مطالب مربوط به لباس های ورزشی در جریان المپیک 2020 توکیو به راحتیِ حرارتی – فیزیولوژیکی لباس های ورزشی به عنوان یک شاخص بسیار مهم اختصاص دارد.

اگر ساده به این موضوع پرداخته شود این راحتی زمانی در بدن ورزشکار  اتفاق می افتد که فرد در جریان تحرک و ورزش در تعادل حرارتی باشد. به معنای دیگر زمانی که میزان از دست دادن گرما از بدن ورزشکار برابر با میزان تولید شده توسط فرایندهای فیزیولوژیکی بدن باشد این راحتی به وجود خواهد آمد و ورزشکار بالاترین سطح راندمان را خواهد داشت.

وقتی ورزشکار در جریان ورزش و تحرک قرار دارد اگر میزان از دست دادن گرما ناکافی باشد، فرد از درون احساس گرما می کند و دمای بدن افزایش می یابد، در نهایت استرس گرمایی ایجاد می شود و ورزشکار توان ادامه نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر میزان از دست دادن گرما بسیار زیاد باشد، فرد ابتدا احساس سرما می کند و دمای بدن او کاهش می یابد و در نهایت باعث ناراحتی فرد ورزشکار می شود.

بنابراین برای به دست آوردن راحتی حرارتی – فیزیولوژیکی، لباس های ورزشی باید دارای ویژگی های عایق حرارتی مناسب و همچنین نفوذ پذیری کافی برای بخار آب حاصل از عرق بدن  و همچنین تهویه کافی برخوردار باشند.

راحتی ترموفیزیولوژیکی