شاخص مامی

برای مشخص کردن کیفیت و تراکم پارچه های ابریشمی از شاخص مامی(momme) یا به اختصار mm استفاده می شود. این شاخص صرفا متعلق به پارچه های ابریشمی است می توان آن را جایگزین شاخص تراکم نخ(thread count) در پارچه های مرسوم دانست.

شاخص مامی در حقیقت وزن یک تکه پارچه به اندازه 45 اینچ در 100 یارد بر حسب پوند است.(مثلا اگر وزن 15 پوند باشد، شاخص مامی 15 است). برای اکثر پارچه های ابریشمی، شاخص مامی استاندارد بین 12 تا 19 است. ضمن آنکه ابریشم های با شاخص مامی 16 تا 19 با کیفیت بالا در نظر گرفته می شوند.

شاخص مامی در پارچه ابریشم