صدای خش خش پارچه

اگر این فیلم را نگاه کنید با صدایی آشنا مواجه خواهید شد که مطئنا برای شما آشناست.
این صدا در رابطه با پارچه‌های تافته و به طور خاص پارچه‌های تافته‌ی تولید شده از نخ های فیلامنتی مثل پلی استر بیشتر شنیده می شود.
به این صدا در اصطلاح مرسوم و روزمره “خِش خِش” گفته می‌شود. در زبان انگلیسی به این صدا اسکروپ(SCROOP) می‌گویند که از ترکیب دو کلمه زیر به وجود آمده است:
Scrape + whoop = scroop