كجی(انحراف) پود در پارچه

كجی عبارت است از فاصله موازی در امتداد كناره، بین نقطه‏ مورد نظر و نقطه ای که نخ پود همان كناره را تلاقی كرده و از آن نقطه عمود بر كناره دیگر می‏ باشد. این اتفاق بدون توجه به خمیدگی اندازه ‏گیری می‏ شود .

كجی ممكن است به نسبت به طول مستقیم و یا برحسب درصدی از پهنای پارچه در نقطه اندازه‏گیری بیان شود. ضمنا این روش برای اندازه‏گیری كجی پارچه‏های بافته شده از هر نوعی قابل استفاده می باشد.

کجی یا انحراف پود در پارچه

محاسبه كجی پارچه

ابتدا وضعیت و جهت تار و پود را مشخص می کنند، اگر فرض كنیم كه وضعیت پود با خط AC در شكل تطبیق دارد(خط منحنی سبز رنگ)، یك خط عمود بر كناره و در روی پارچه از نقطه C رسم می شود و كناره دیگر را در نقطه B قطع می‏ كند. فاصله بین نقطه A و B و بین B و C اندازه گرفته شده و به دو روش زیر محاسبه می شود.

کجی یا انحراف پود در پارچه

کجی به سانتیمتر = فاصله A تا B

درصد کجی بر اساس پهنای پارچه = فاصله A تا B \ فاصله B تا C ضرب در 100