لکه بری لکه آب

شاید عنوان این مطلب بسیار ساده باشد و برای بسیاری این تصور ایجاد شود، مگر ما لکه آب هم داریم!؟
پاسخ ساده است، بله. لکه آب روی لباس یکی از معمول ترین لکه هایی است که برای ما طی روز ممکن است رخ دهد. این لکه ها به واسطه آب ایجاد نمی شوند، بلکه به واسطه موادی می باشد که در ساختار آب به صورت محلول وجود دارند و به آن سختی آب گفته می شود. در این لایو آموزشی که در اینستاگرام من برگزار گردید در رابطه با لکه بری لکه آب به صورت مفصل صحبت شده است.