لینن 16×16

دقایقی پیش به این تصویر پارچه لینن که کیفیت بالایی هم نداشت در یک وبسایت برخورد داشتم. روی پارچه لیبلی چسبانده شده که روی آن نوشته شده:

Linen 16×16

دو عدد شانزده که بین آن ها ضربدر گذاشته شده مربوط به میزان ظرافت نخ های استفاده شده در ساختار بافت این پارچه است.

عدد شانزده اول اشاره به نمره نخ تار و عدد شانزده دوم اشاره به نمره نخ پود دارد.

لازم به توضیح است هر چه این اعداد بزرگتر شود مثلا بیست یا سی ظرافت این نوع پارچه بیشتر خواهد شد.

 

پارچه لینن- مسعود طالاری - پارچه شناسی