مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی

مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی

عنوان کتاب:مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی

مولفان: دکتر هوشمند بهزادان,  مهندس شاهپور وزیر دفتری

انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر

فهرست مطالب:

 • ماشین های بافندگی با ماکو(بخش اول)
  1. بافندگی و ماشین های بافندگی
  2. مکانیزم تشکیل دهنه
  3. مکانیزم پود گذاری و دفتین زدن
  4. مکانیزم های باز کننده نخ تار و پیچیدن پارچه
 • اتوماسیون و ماشین های بافندگی بی ماکو(بخش دوم)
  1. مکانیزم های اتومات و مراقبت ماشین بافندگی
  2. ماشین های بافندگی بی ماکو