نخ پشمی و فاستونی

نخ های پشمی و فاستونی یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین نخ های مورد استفاده در تولید پوشاک می باشند. این دو نوع نخ، از الیاف پشم تولید می شوند، اما دو نام مختلف دارند. نخ های پشمی و فاستونی به طور کلی از جنبه های مختلف تفاوت هایی با هم دارند که در اینجا به یکی از از این تفاوت ها اشاره خواهد شد.
توصیه: لطفا برای درک بهتر این مقایسه، قطر یکسان برای هر دو نخ در ذهن خود تصور کنید.

مقایسه نخ فاستونی و پشمی

در نخ فاستونی از الیاف ظریف تر و یک دست تر پشم استفاده می شود. هرچه الیاف استفاده شده در نخ ظریف تر باشد، میانگین آن در سطح مقطع عرضی بیشتر خواهد شد، لذا نخ فاستونی مرغوبیت بالاتر و نظم الیافی بیشتر خواهد داشت.
این در حالی است که
در نخ پشمی از الیاف ضخیم تر استفاده می شود. ضخامت الیاف باعث می شود، میانگین تعداد الیاف در سطح مقطع عرضی نخ کمتر شود. به این ترتیب الیاف به صورت منظم در سطح نخ تقسیم نشده و در نهایت این نوع نخ استحکام کمتری نیز خواهند داشت.

نخ پشم و فاستونی - پارچه شناسی - مسعود طالاری