نقایص پوشاک در جریان تولید

هرگونه ناهنجاری در پوشاک که مانع از پذیرش آن توسط مصرف کننده شود، نقص پوشاک نام دارد. این نقایص عموما در پارچه یافت می شود؛ اما بیشتر این‌ها ناشی از خطوط تولید است و بخش کمی از آن توسط لوازم جانبی به وجود می آیند.

نقایص پوشاک را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
نقایص پارچه

اینها نقص هایی هستند که همزمان با تولید پارچه به وجود می آیند و ناشی از خطوط تولید پوشاک نیست. به عنوان مثال می توان به ایرادهایی همچون سایه روشن، سوراخ، نخ جا افتاده، پرز و غیره در پارچه اشاره نمود.

نقص در کیفیت تولید

این نقایص به طور مستقیم در بخش تولید ایجاد می شوند. نقص در کیفیت تولید، شامل بخش برش و بخش خیاطی می باشد. مواردی همچون دوخت نامتوازن و باز ماندن درز دوخت از این دسته هستند.

نقص های لوازم جانبی و تزئینی

مشکلات و نقایص به وجود آمده توسط زیپ، دکمه و لیبل ها در این بخش جای می گیرند.