پارگی پارچه

پارگی پارچه و لباس یکی از مسائلی است که همگی ما با آن آشنا هستیم. این پارگی ها ارتباط مستقیم با مقاومت کششی پارچه دارد.
مقاومت کششی، یکی از خصوصیات فیزیکی مهم پارچه محسوب می شود که در مراحل کنترل کیفیت یک پارچه به خصوص در پارچه های مورد استفاده در صنعت پوشاک توجه خاصی به آن مبذول می گردد.

‎مقاومت کششی پارچه

‎هنگامی که پارچه تحت یک نیروی کششی قرار می‌گیرد، به دلیل ازدیاد تدریجی این نیرو، الیاف درون نخ به تدریج از یکدیگر جدا شده و این جدایی منجر به پاره شدن نخ می گردد. پاره شدن مجموعه ای از این نخ ها، در قسمتهای ضعیف پارچه، باعث پارگی آن می شود.

عوامل موثر بر پارگی پارچه

‎مقدار نیروی کششی که باعث پاره شدن پارچه می گردد، خود، بستگی به عوامل مختلفی از قبیل ساختمان بافت، نوع نخ، نوع الیاف، ضخامت پارچه و طریقه تکمیل دارد.
‎تغییر در هر یک از این عوامل می تواند نقش تعیین کننده ای در مقدار مقاومت کششی پارچه داشته باشد.

اثر شوینده ها بر پارگی لباس

علاوه بر موارد نام برده شده، اثر تخریبی مواد شیمیایی موجود در پودر رختشویی و مواد خشکشویی، اثر تخریبی موجودات بیولوژیکی میکروبی و همچنین حرارت نیز باعث تضعیف مقاومت کششی پارچه و در نتیجه پایین آمدن مرغوبیت آن و در نهایت پارگی پارچه لباس می گردد.

پارگی در پارچه