کنترل تراکم پارچه

کنترل تراکم پارچه یکی از مهمترین شاخص های در نظر گرفته شده در رابطه با پارچه های تاری پودی است. تراکم به طور کلی می بایست در دو راستای تار و پود محاسبه و در اختیار مصرف کننده پارچه که در حقیقت تولید کننده لباس است قرار داده شود.
به این ترتیب برای تعیین تراکم پارچه لازم است تراکم تار(EPI) و تراکم پود(PPI) را تعیین نماییم. تراکم در پارچه های تاری و پودی از رابطه (تراکم تار . تراکم پود) بدست می آید.
بر اساس استاندارد 683 سازمان استاندارد ملی ایران که مطابق با بخش دوم استاندارد 7211 سازمان بین المللی ISO است، جهت کنترل تراکم پارچه می باید محاسبه تعداد نخ تار و پود حداقل 10 درصد از کناره های پارچه فاصله داشته باشد(مثلا در مورد پارچه یک و نیم متری آزمونه ها باید حداقل 15 سانتیمتر از کناره های پارچه فاصله داشته باشند).