جلسه دوم – الیاف در پوشاک

در دوره رایگان آموزش پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی از انواع الیاف در پوشاک و تاثیر هر یک بر کیفیت محصول نهایی صحبت شود. این دوره آموزشی به صورت لایو اینستاگرامی برگزار می شود.

الیاف در پوشاک

در جلسه دوم لایوهای آموزشی پارچه شناسی علوه بر الیاف در پوشاک، در رابطه با نخ و ریسندگی نیز مباحثی مطرح می شود.

جلسه سوم

جلسه سوم آموزش پارچه شناسی را می توانید از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

(مشاهده جلسه سوم)