12 شاخص مهم لباس ورزشی

پنجمین مطلب در مسیر المپیک ۲۰۲۰ توکیو به بیان دوازده ویژگی اصلی یک لباس ورزشی مناسب اختصاص دارد. در این بخش به طور موردی این دوازده ویژگی بیان می شوند.

وژگی اول – تنفس پذیری

ویژگی دوم – تنظیم دما و رطوبت

ویژگی سوم – قابلیت مناسب نفوذ پذیری هوا و بخار

ویژگی چهارم – مدیریت رطوبت(انتقال رطوبت و عرق بدن)

ویژگی پنجم – خشک شدن سریع

ویژگی ششم – جذب رطوبت کم

ویژگی هفتم – سبکی

ویژگی هشتم – کشسانی مناسب

ویژگی نهم – حس لمسی نرم

ویژگی دهم – دوام بالا

ویژگی یازدهم – ثبات ابعادی مناسب

ویژگی دوازدهم – نگهداری آسان

تنفس پذیری