فرهنگ لغات و اصطلاحات صنعت نساجی

فرهنگ لغات و اصطلاحات صنعت نساجی

عنوان کتاب:فرهنگ لغات و اصطلاحات صنعت نساجی

مولف: مهندس رحیم کریمی – افسانه احمدی

انتشارات: بادبادک

فهرست مطالب:

این کتاب شامل بیش از 20 هزار لغت و اصطلاح شیمی نساجی و علوم الیاف، تکنولوژی نساجی، طراحی پارچه، طراحی لباس و مدیریت می باشد.