فناوری لایه گذاری در پوشاک

فناوری لایه گذاری در پوشاک

عنوان کتاب: فناوری لایه گذاری در پوشاک

مولف: دکترفاطمه موسی‌زادگان –دکتر نازنین اعزاز شهابی – دکتر مسعود لطیفی

انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

فهرست مطالب:

‎1 .مقدمه و تاریخچه
‎2 .لایی‌ها و ساختار آن‌ها
‎3 .چسب‌ها و چسبندگی
‎4 .پوشش دهی لایه مبنا با چسب
‎5 .انتخاب لایه‌های چسب‌دار
‎6 .روش‌های لایه‌گذاری و شرایط مورد نیاز
‎7 .دستگاه‌های لایه‌گذاری
‎8 .روش کار در پرس های مختلف
‎9 .مراقبت و بازرسی کیفیت
‎10 .عیب‌های متداول در فرایند لایه‌گذاری و علت آن‌ها
‎11 .پژوهش‌های انجام شده در زمینه لایه‌گذاری