آرشیو برچسب های: مهندسی نساجی

مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی

مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی

کتاب مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی، نوشته دکتر هوشمند بهزادان, مهندس شاهپور وزیر دفتری
انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر