آرشیو برچسب های: گان

ماسک های تنفسی

مقایسه ماسک های تنفسی

این روزها با وجود بیماری موجود و احتمال انتقال بیماری در سطح جامعه استفاده از ماسک ها جهت کاهش این مواجهه مورد توجه قرار گرفته اس. انواع ماسک ماسک ها انواع مختلفی دارند: ماسک هایی هستند که به آن ها ماسک های جراحی گفته می شود. این ماسک ها ظاهری مستطلی شکل دارند و و […]